Avís legal

AVV POBLE NOU ZONA ESPORTIVA, responsable del lloc web, en endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el que pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web asumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i el compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos d’aplicació.

AVV POBLE NOU ZONA ESPORTIVA, es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web de l’AVV Poble Nou Zona Esportiva de Terrassa.

1.- DADES IDENTIFICATIVES
Denominació social: AVV Poble Nou Zona Esportiva
NIF: G59666982
Domicili: c/ Pardo Bazán, 96 · 08225 Terrassa (Barcelona)
e-mail: avlasosi@gmail.com

2.- OBJECTE
A través del Lloc Web, us oferim als Usuaris la possibilitat d’accedir a la informació sobre els nostres serveis.

3.- PRIVACITAT I TRACTAMENT DE DADES
Quan per a l’accés a determinats continguts o serveis sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els Usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. L’entitat donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, als termes indicats a la secció de Política de Privadesa.

4.- PROPIETAT INDUSTRIAL I INTELECTUAL
L’Usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren a l’Espai Web i en especial, dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i/o comercial estan subjectes a drets de propietat Intel·lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inserits a la pàgina, que són propietat exclusiva de l’empresa i/o de tercers, els qui tenen el dret exclusiu d’utilitzar-los a el trànsit econòmic. Per tot això, l’Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar aquests continguts mantenint indemne la empresa de qualsevol reclamació que es derivi de l’incompliment de tals obligacions.

En cap cas l’accés a l’Espai Web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels drets esmentats, llevat que es estableixi expressament el contrari. Les presents Condicions Generals de Ús de l’Espai Web no confereixen als Usuaris cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de l’Espai Web i/o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per la empresa o el tercer titular dels drets afectats.

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent a aquest Espai, així com el mateix Espai en conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. L’empresa és titular dels elements que integren el disseny gràfic de l’Espai Web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de l’Espai Web o, en qualsevol cas disposa de la corresponent autorització per a la utilització dels elements esmentats. El contingut disposat a l’Espai Web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, de cap manera ni de cap mitjà, llevat que es compti amb l’autorització prèvia, per escrit, de l’esmentada Entitat.

Així mateix queda prohibit suprimir, eludir i/o manipular el copyright així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin contenir els continguts. L’Usuari d’aquest Espai Web es compromet a respectar els drets enunciats ia evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas l’empresa l’exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

5.- OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L’USUARI DEL LLOC WEB
L’Usuari es compromet a:

Fer un ús adequat i lícit de l’Espai Web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb: (i) la legislació aplicable a cada moment; (ii) les Condicions Generals d’Ús de l’Espai Web; (iii)
la moral i bons costums generalment acceptats i (iv) l’ordre públic.

Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que calguin per accedir al Lloc Web.

Facilitar informació veraç en emplenar amb les vostres dades de caràcter personal els formularis continguts a l’Espai Web ia mantenir-los actualitzats en tot moment de manera que respongui, a cada moment, a la situació real de l’usuari. L’Usuari serà l’únic responsable de les
manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a l’empresa oa tercers per la informació que faciliti.

No obstante lo establecido en el apartado anterior el Usuario deberá asimismo
abstenerse de:

Fer un ús no autoritzat o fraudulent de l’Espai Web i/o dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en les presents Condicions Generals d’Ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels serveis o documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats a qualsevol equip informàtic.

Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del lloc web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.

Provocar danys als sistemes físics o lògics del Lloc Web, dels seus proveïdors o de tercers.

Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que siguin susceptibles de provocar danys als sistems físics o lògics de l’entitat, proveïdors o de tercers.

Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de l’entitat, tercers proveïdors i d’altres Usuaris.

Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, a menys que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intelectual o industrial i demés dades identificatives dels drets de l’entitat o de tercers incorporats en els continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanismes d’informació que poden inserir-se en els continguts.

Obtenir i intentar obtenir els continguts emprant per això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat expressament a les pàgines web on es trobin els continguts o, en general, dels que s’emprin habitualment a Internet per no comportar un risc de dany o inutilització del lloc web i/o dels continguts.

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de
so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

• De qualsevol manera sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats
públiques reconegudes constitucionalment, als Tractats Internacionals i a la resta de la legislació vigent. • Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, violentes o, en general,
contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptades oa l’ordre públic.
• Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.
• Incorpori, posi a disposició o permetiu accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic. Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor.
• Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic.• Es troba protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a
la societat oa tercers sense que hagi estat autoritzat l’ús que es pretengui realitzar.
• Sigui contrari a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones.
• Constitueixi qualsevol tipus de publicitat.
• Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament de l’Espai Web.


Si per accedir a alguns dels serveis i/o continguts del Lloc Web, se us proporcionés una contrasenya, s’obliga a fer-la servir de manera diligent, mantenint-la en tot moment en secret. En conseqüència, serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat, comprometent-se a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l’accés als esmentats serveis i/o continguts per part de persones alienes. Igualment, s’obliga a notificar a la societat qualsevol fet que en pugui suposar un ús indegut de la contrasenya, com, a títol enunciatiu, el robatori, la pèrdua o l’accés no autoritzat, a fi de procedir a la seva immediata cancel·lació. A conseqüència, mentre no efectuï la notificació anterior, l’empresa quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut de la seva
contrasenya, sent de la seva responsabilitat qualsevol utilització il·lícita dels continguts i/o serveis de l’Espai Web per qualsevol tercer il·legítim. Si de manera negligent o dolosa incomplís qualsevol de les obligacions establertes a les presents Condicions Generals d’Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que del dit incompliment poguessin derivar-se per l’empresa.

6. RESPONSABILIDADES

No es garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes a la web que es puguin veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control. No es fa responsable de les decisions que poguessin
adoptar-se com a conseqüència de l’accés als continguts o les informacions ofertes.

Es podrà interrompre el servei, o resoldre de manera immediata la relació amb el Usuari, si es detecta que un ús del seu Lloc Wwb, o de qualsevol dels serveis oferts en aquest, és contrari a les presents Condicions Generals d’Ús. No ens fem responsables per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de l’ús del Lloc Web.

Únicament serà responsable d’eliminar, com més aviat millor, els continguts que puguin generar aquests perjudicis, sempre que així es notifiqui. Especialment no serem responsables dels perjudicis que se’n poguessin derivar, entre d’altres, de:

Interferències, interrupcions, errors, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors a les línies
i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de l’entitat.

Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres.

Abús indegut o inadequat del Lloc Web.

Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per lús de versions no actualitzades del mateix. El administrador de lespai web es reserven el dret de retirar, total o parcialment, qualsevol contingut o informació present al Lloc Web.

L’entitat exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin deure’s a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels usuaris del Lloc Web. Així mateix queda exonerat de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguin ser rebudes com a conseqüència dels formularis de recollida de dades, estant els mateixos únicament per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes. D’altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte dels serveis esmentats, podrà ser l’Usuari reclamat pels danys o perjudicis causats.

Vostè mantindrà l’entitat indemne davant de qualsevol dany i perjudicis que es derivin de reclamacions, accions o demandes de tercers com conseqüència del seu accés o ús del Lloc Web. Així mateix, vostè s’obliga a indemnitzar davant de qualsevol dany i perjudici que es derivin de l’ús pel seu part de “robots”, “spiders”, “crawlers” o eines similars emprades amb el per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposeu una càrrega irraonable sobre el funcionament del Lloc Web.

7. HIPERVÍNCULOS

L’Usuari s’obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant un hiperenllaç o hipervincle, l’Espai Web, així com cap dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit del responsable del fitxer.

El Lloc Web pot incloure enllaços a altres espais web, gestionats per tercers, a fi de facilitar l’accés de l’usuari a la informació d’empreses col·laboradores i/o patrocinadores. D’acord amb això, la societat no es responsabilitza del contingut dels dits Espais web, ni se situa en una posició de garant ni/o de part ofertant dels serveis i/o informació que es puguin oferir a tercers a través dels enllaços de tercers.

Es concedeix a l’Usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal del Lloc Web exclusivament per a ús privat i no comercial. Els Llocs Web que incloguin enllaç al nostre Lloc Web (i) no podran falsejar la seva relació ni afirmar que s’ha autoritzat aquest enllaç, ni incloure-hi
marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de la nostra societat; (ii) no podran incloure continguts que es puguin considerar de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il·lícits; (iii) no podran enllaçar a cap pàgina del Lloc Web diferent de la pàgina principal; (iv) haurà d’enllaçar amb la pròpia adreça del Lloc Web, sense permetre que el Lloc Web que realitzi l’enllaç reprodueixi el Lloc Web com part de la seva web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines del Lloc Web. L’entitat podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que elimini qualsevol enllaç al Lloc Web, després del qual haurà de procedir immediatament a la seva eliminació.

L’entitat no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres Llocs Web que tinguin establerts enllaços amb destinació al Lloc Web.

8. PROTECCIÓ DE DADES

Per utilitzar alguns dels serveis, l’usuari ha de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. L’empresa tractarà automatitzadament aquests dades i aplicarà les corresponents mesures de seguretat, tot això en compliment del RGPD, LOPDGDD i LSSI. L’usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de les dades personals, així com l’establiment de les finalitats prèviament establertes, en les condicions definides a la Política de Privadesa.

9. COOKIES

L’entitat es reserva el dret d’utilitzar la tecnologia “cookie” al Lloc Web, per tal de reconèixer-ho com a Usuari freqüent i personalitzar l’ús que realitzi del Lloc Web mitjançant la preselecció del vostre idioma, o continguts més desitjats o específics.

Les galetes recopilen l’adreça IP de l’usuari sent Google el responsable del tractament d’aquesta informació.

Les galetes són fitxers enviats a un navegador, per mitjà d’un servidor web, per registrar la navegació de l’Usuari al Lloc Web, quan l’Usuari permeti la recepció. Si ho desitja pot configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de galetes al disc dur. Si us plau consulteu les instruccions i manuals de la seva navegador per ampliar aquesta informació.

Gràcies a les cookies, és possible que es pugui reconèixer el navegador del ordinador utilitzat per l’usuari amb la finalitat de facilitar continguts i oferir les preferències de navegació o publicitàries que l’Usuari, als perfils demogràfics dels Usuaris així com per mesurar les visites i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i el nombre d’entrades.

10. DECLARACIONS I GARANTIES

En general, els continguts i serveis oferts al Lloc Web tenen caràcter merament informatiu. Per tant, en oferir-los, no s’atorga garantia ni declaració alguna en relació amb els continguts i serveis oferts al Espai web, incloent, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comerciabilitat, excepte en la mesura que per llei no es puguin excloure aquestes declaracions i garanties.

11. FORÇA MAJOR
L’entitat no serà responsable en tot cas d’impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deu a interrupcions perllongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, rebel·lió, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de
força major o de cas fortuït.

12. RESOLUCIÓ DE CONTROVERSIAS. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions Generals d’Ús, així com l’ús del Lloc Web, es regiran per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia les parts se sotmetran als Jutjats i Tribunals del domicili social del Responsable del Lloc Web.

En cas que qualsevol estipulació de les presents Condicions Generals d’ús resultés inexigible o nul·la en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul·litat no farà que aquestes Condicions Generals d’Ús resultin inexigibles o nul·les en el seu conjunt. En aquests casos, l’empresa procedirà a la modificació o substitució de la dita estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura del possible, aconsegueixi l’objectiu i la pretensió reflectits en la estipulació original.

Subscriu-te al nostre butlletí
Introdueix el teu correu electrònic per rebre puntualment les notícies de La Sosi i del barri!
icon